Kliničko odeljenje za bubrežne bolesti i metaboličke poremećaje sa dijalizom dr Vasilije Jovanović


Osnovna delatnost

Kliničko odeljenje za bubrežne bolesti i metaboličke poremećaje sa dijalizom se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja vezanih za bubreg, poremećaje metabolizma i hipertenzije. Sprovodi aktivnu terapiju akutne bubrežne slabosti i otkaza rada bubrega i sprovodi i organizuje obuku bolesnika i članove rodbine za kućne vidove dijalize. U okviru odeljenja se vrše hirurške intervencije potrebne za peritoneumsku dijalizu (pasiranje katetera za peritoneumsku dijalizu) i kreiranje primarnih i komplikovanih vaskularnih pristupa za hemodijalizu. Ovo odeljenje zbrinjava sve bolesnike stacionirane na drugim odeljenjima bolnice putem konsultativne službe. Zbrinjava sve medicinske i hirurške komplikacije bolesnika sa teritorije RS.Odeljenje funkcioniše preko nekoliko organzacionih jedinica:1.    Stacionar (Načelnik Prim. Dr Danica Vujić), ima 42 postelje i prima na lečenje i ispitivanje kao napred navedeno. U okviru stacionara se nalazi Odsek Intenzivne nege (šef prim. Dr Jovan Ikonomovski) koji sporovodi reanimaciju, intenzivnu negu i lečenje akutnih bolesnika i sprovodi akutnu peritoneumsku dijalizu.

Odsek kliničke nefrologije (šef Prim. Dr Suzana Kesić) se bavi dijagnostikom i lečenjem svih bubrežnih bolesnika i hospitalno zbrinjavanje dijaliznih bolesnika koji imaju medicinsku i hiruršku komplikaciju a ne zahtevaju intenzivno lečenje.

Odsek nefrovaskularne hirurgije (Odgovorno lice Prim. Dr marjan Ilić) u operacionoj Sali koja se nalazi u okviru odeljenja, priprema bolesnike za hronični program implantacijom peritoneumskog katetera i kreiranjem vaskularnih pristupa. Tu se mogu vršiti i manji hirurški zahvati (sindrom kaprpalnog tunela)2.    Odeljenje za polikliničku delatnost sa dnevnom bolnicom i dijalizom sadrži nekoliko funcionalnih odseka. Odsek za specijalističke preglede i funkcionalnu dijagnostiku (šef Prim. Dr Anka Stanojčić) vrši dijagnostiku nefroloških bolesnika u polikliničkim uslovima i pripremu za dalje, po potrebi i hospitalno lečenje. Dnevna bolnica koja ima 6 postelja omogućava pored prolongirane dijagnostike, svakodnevnu parenteralnu terapiju i praćenje, formiranje pre-emptivnog vaskularnog pristupa, primenu krvi i produkata od krvi, abdominalne punkcije, i rešavanja akutnih medicinskih stanja gde se očekuje brz i povoljan ishod.

Nastavna i naučna delatnos

Kliničko odeljenje je nastavna baza Medicinskog fakulteta (Profesor dr Nada Dimković) i tu se održavaju predavanja, vežbe i seminari osnovne nastave, posdiplomske nastave kao i rukovodjenja magistarskim, subspecijaliostičkim i doktorskim tezama. Takodje, ovde se izvodi i nastava u sklopu Škole za obuku medicinskih sestara i tenhičara za rad na dijalizi, jednom godišnje i u trajanju od 6 nedelja (Novembar-Decembar).Kurst implementacije peritoneumske dijalize u trajanju od dve nedelje sprovodi se dva puta godišnje ili po potrebi a sa ciljem obuke drugih nefroloških centara radi širenja i unapredjenja peritoneumske dijalize kao metode.Ovo Kliničko odeljenje ima i stalnu medjunarodnu saradnju, od toga vec više godina saradjuje sa Nefrološkom klinikom u Ahenu a pod pokroviteljstvom Svetskog udruženja nefrologa (Sister Center Program) i sa tim centrom učestvuje u zajedničkim stručno-naučnim projektima.Kliničko odeljenje je uključeno i u sve vidove kontinuirane medicinske edukacije u okviru centra i u rad redovnih seminara pri Klinici za interne bolesti.

Procedure – usluge

1. Biopsije bubrega

Biopsija bubrega je dijagnostička metoda kojom se uzima  isečak tkiva bubrega finom iglom. Ova metoda se savetuje onda kada se drugim dijagnostičkim merama ne može sa sigurnošću postaviti dijagnoza bolesti i neophodna je pre primene lečenja. Na osnovu biopsije se lakše postavlja dijagnoza, prati uspeh lečenja i daje prognoza o izlečenju. Naročito je od koristi kod sumnje na razne forme glomerulonefritisa ali i kod drugih oboljenja. Radi se pod lokalnom anestezijom.

2. Punkcije cista na bubrezima
Ciste na bubrezima su ispunjene tečnim sadržajem i vremenom mogu da narastu tako da ometaju funkciju bubrega i okolinih struktura. Mogu dovesti do hipertenzije, infekcije, krvarenja i pucanja. Punkcija cista se radi po lokalnom anestezijom a vreme zadržavanja u bolenici je dva dana.

3.Hemodijaliza i priprema bolesnika za lečenje hemodijalizama (kreiranje vaskularnog pristupa)
Da bi bolesnik otpočeo lečenje hemodijalizama, potrebno je napraviti dobar vaskularni pristup, najbolje arteriovensku fistulu na levoj ruci (kod dešnjaka) ili desnoj kod levorukih. Ova operacija se radi uglavnom u lokalnoj anesteziji, redje u opštoj anesteziji. Pored fistule, bolesnicima sa lošim kvalitetom krvnih sudova, može se ugraditi i vaskularna proteza koja imitira prirodni krvni sud. Treća opcija je stavljanje vaskularnog katetera za dugotrajnu upotrebu; on se plasira u veliku venu (najčešće subklaviju). Posle ovakve pripreme, bolesnik dolazi najčešće tri puta nedeljno na bolničku hemodijalizu koja traje 4 sata.

4. Peritoneumska dijaliza i priprema bolesnika za lečenje peritoneumskom dijalizom
Za izvodjenje peritoneumske dijalize, potrebno je prvo plasirati peritoneumski kateter u trbuh. Ovaj kateter se operativno stavlja pod lokalnom (redje opštom) anestezijom i po zarastanju otpočinje se obuka bolesnika da ovu vrstu dijalize može samostalno da izvodi u kućnim uslovima i tako bude nazavisan od bolnice. Kako je bolesnik nezavisan od bolnice najveći deo vremena, ova metoda je pogodna za zaposlene, osobe školskog uzrasta i za osobe koje često putuju. Ambulantne kontrole se vrše na 1-2 meseca a po potrebi i ranije. Kod starih, slepih i nemoćnih bolesnika, obučava se zainteresovani član porodice za izvodjenje kućne peritoneumske dijalize.

5. Dijagnostika akutnih i hroničnih bubrežnih bolesti
Dijagnostika akutnih i hroničnih bubrežnih bolesti se može obavljati u ambulantnim uslovima, preko dnevne bolnice ili u stacionaru. Pored standrardnih  laboratorijskih usluga, bolesnicima se po potrebi rade funkcionalna ispitivanja, ultrazvučna i kontrastna snimanja, izotopske metode i biopsija bubrega.

6. Lečenje komplikacija u sklopu hronične burežne slabosti i priprema za transplantaciju
Bolesnici koji imaju hroničnu bubrežnu slabost ili dijalizu imaju i druge komplekacije koje se rešavaju ambulantno ili hospitalno: operacija sindroma karpalnog tunela, operacija paratiroidnih žlezda, lečenje anemije agensima stimulacije eritropoeze, procena stanja kardiovaskularnog sistema, priprema za transplantaciju bubrega.

Vodič za pacijenta prilikom prijema

Doneti overen uput i zdravstvenu knjižicu2.    Poneti sve svoje lekove ili spisak istih3.    Poneti svu dokumentaciju o dosadašnjoj dijagnostici i dosadašnjem lečenju4.    Detaljno se informisati o svojoj bolesti i načinu lečenja i o tome dati pisani pristanak5.    Detaljno se upoznati sa kućnim redom i prdržavati ga se tokom hospitalizacije. U slučaju ne pridržavanja, bolesnik će biti zamoljen da napusti bolničko lečenje

Spisak zaposlenih lekara:

1. Profesor dr Nada Dimković
2. Prim. Dr Danica Vujić, magistar
3. Prim. Dr Jovan Ikonomovski, magistar
4. Prim. Dr Anka Stanojčić
5. Prim. Dr Suzana Kesić
6. Prim. Dr Mirjana Mirković
7. Prim. Dr Zdenka Master, magistar
8. Prim. Dr Jovan Popović, magistar
9. Prim. Dr Verica Stanković-Popović, magistar
10. Dr Dragan Jovanovic, subspecijalista
11. Dr Gordana Popovic
12. Dr Vesna Maslarevic
13. Dr. Sanja Bajčetić
14. Dr Tatjana Damjanović, doktor nauka
15. Dr. Živka Djurić, subspecijalista
16. Dr. Tanja Djordjević
17. Dr. Željko Davidović, lekar na specijalizaciji
18. Dr. Aleksandr Janković, lekar na specijalizaciji
19. Dr. Petar Djurić, klinički lekar

Načelnik odeljenja:  Profesor dr Nada Dimković
Glavna sestra odeljenja: VMS Smilja Vručinić

Kadrovska struktura zaposlenih: Ukupno 130, Lekari 19, Sestre: 91, Ostali: 20

Priložiti zajedničku sliku kolektiva  i slike visoko tehnoloških aparate opreme (ako ima)

Radno vreme ambulanti:  Od 08 h   do  19 h

Telefoni dostupni pacijentima

Stacionar: Informacije o bolesnicima daje isključivo lekar koji ga vodi. Ukoliko je bolesnik smešten na odeljenju kliničke nefrologije (sobe 1-8), informacije se daju na tel: 3810 375 isključivo od 12-13h. Ukoliko je bolesnik smešten u intenzivnoj ili poluitenzivnoj nezi, telefon je 3810 378, vreme od 12-13h.

Ambulanta: Ambulantni pregledi se zakazuju na telefon 3810 435, svakog dana od 12 h – 14 h.

Komentarisanje nije predvidjeno.