Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma osnovala je Prof dr Desnaka Mijalković, 1971. godine. Ono je u sastavu Klinike za Interne bolesti. U svom delokrugu rada bavi se stacionarnim lečenjem i dijagnostikom  pacijenta obolelih od endokrinih oboljenja, diabetsa i bolesti metabolizma, ambulantno-polikliničkim radom, konsultativnim pregledima drugih organizacionih jedinica u sastavu KBC,,Zvezdara,, , nastavno-obrazovnim i naučno-istraživačkim radom.

Na kl.odeljenju za dijabetes ukupno je zaposleno 25 radnika: lekara 8, sestara 14, pomoćnog osoblja 5, administrativni radnik 1.

Kliničko odeljenje za Endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja:

1. ODELJENJE STACIONAR, Å ef Prof dr Georgina Pudar

Na odeljenju-stacionaru obavlja se lečenje i dijagnostika akutnih i hroničnih endokrinoloških oboljenja i bolesti metabolizma, lečenje pacijenta sa neregulisanim dijabetesom, akutnim i hroničnim komplikacijama dijabetesa.
Odeljenje stacionar raspolaže sa 20 postelja

2. ODELJENJE ZA POLIKLINIČKU DELATNOST SA DNEVNOM BOLNICOM, Šef Prim dr Bogdan Burić

A) Odsek za dijabetes

U odseku za dijabetes obavlja se detekcija novih pacijenata sa dijabetesom i pridruženim metaboličkim stanjima, povremenu  kontrolu uspešnosti terapije  i korekciju iste kod lečenih pacijenta na insulinu i OAD, edukaciju za samostalno davanje insulina, način i režim ishrane, upotrebu insulinske pumpe. Daje se mišljenje o hirurškim intervencijama u  odnosu na dijabetes.

B) Odsek za specijalističke endokrinološke preglede i funkcionalnu dijagnostiku
Obavlja ambulantnu dijagnostiku i lečenje endokrinoloških i metaboličkih oboljenja, preoperativnu pripremu , lečenje i praćenje pacijenta posle hirurške intervencije (hipofize, nadbubrežnih, štitaste i paraštitastih žlezda). Izvodi UZ pregled štitaste žljezde (aparat je lociran na Odseku za osteoporozu).

C) Odsek za osteoporozu, lociran u Preševskoj 31, Telefoni: 3810 612, 3810 618, 3810 704

Kabinet za osteoporozu  osnovala je Prof dr Snežana Đurića, dana 25.02.2005. godine i predstavljao je specijalizovanu zdravstvenu jedinicu u okviru Interne klinike KBC “Zvezdara”. Od 1. Oktobra 2010. godine je Odsek u sklopu Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma.  Obavlja sledeće delatnosti:

- Pregledi, dijagnostika i lečenje osoba sa osteopenijom i osteoporozom, sa i bez komplikacija, što uključuje: specijalistički pregledi, denzitometrija screening ultrazvukom, denzitometrija DXA L1-L4, kuk, određivanje frakturnog rizika (IVA-Intervertebral assessment), whole body scann (izračunavanje % telesne masti), savet za ishranu i način življenja, savremeni, afirmisani oblici lečenja osteoporoze i saniranja nastalih komplikacija.
- terapijske usluge lečenja osteoporoze: primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa.
- Konzilijarni pregledi za osteoporozu

D)  Dnevna bolnica

Dnevna bolnica raspolaže sa dve postelje, jedna u delu odeljenja u D. Tucovića 161 (tel. 0113810423), a druge na Odseku za osteoporozu, Preševska 31

U dnevnoj bolnici obavljaju se sledeće procedure:

- davanje infuzije alfa lipoične kiseline
- primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa.
- određivanje bazalnog hormonskog statusa
- endokrinološko testiranje
- dvočasovni OGTT
- Petočasovni OGTT sa određivajem Insulinemije i C-petidom
- DOPLER donjih extremiteta

RAD U AMBULANTI

Ambulanta u Dimitrija Tucovića 161, radi o 07h do 19h prema utvrđenom rasporedu

- pregledi se zakazuju lično ili telefonski,
- prvi pregled se zakazuje lično
- postoji mogućnost pregleda u dopunskom radu
- hitni slučajevi se primaju odmah

Za pregled je potrebno imati specijalistički uput, odgovarajuće rezultate, važeću zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu

ZAKAZIVANJE NA TEL. 3810-422
Ponedeljak: Interni raspored Doc.T. Beljić-Živković
Utorak: Prim.B.Burić; Dr.B.Jojić
Sreda: Prof.G.Pudar; Prim. B.Burić
Četvrtak: Dr.B.Jojić; Prof.G.Pudar
Petak    Doc.T. Beljić-Živković

Pregled u dopunskiom radu

U dopunskom radu obavljaju se:
- Specijalistički pregledi
- Dvočasovni OGTT
- Dopler donjih extremiteta
- Neuroped
- EKG
- Edukacija davanja insulina Pen brizgalicom, kao i samomerenje glikemija na apratu

Dopunski rad se obavlja sključivo posle 14h prema internom raporedu.
Pregled specijaliste interniste, Primarijusa i Docenta je 1000 dinara.
Pregled Profesora je 1500 dinara.
Za pregled u dopunskom radu nije potreban uput!

3. NASTAVNO-OBRAZOVNI RAD

Kliničko odeljenjenju za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma je nastavna baza iz Interne medicine za Medicinski i Stomatološki fakultet,  nastavna baza za Višu i Srednju Medicinsku Školu, sprovodi edukaciju specijalizanata iz Interne medicine i lekara na stažu posle završenog Med. Fakulteta.
Održava  interne seminare i edukativne skupove za lekare i medicinske sestre
Nastavno osoblje su predavači na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu i drugim naučnim skupovima.
U planu je CME Kurs 2011, u povodu 40 godina postojanja Kliničkog odeljenja.

4. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Zaposleni lekari i sestre učestvuju u raznim istraživačkim i marketinškim studijama.
ZAPOSLENI NA KINIČKOM ODELJENJU ZA ENDOKRINOLOGIJU,DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA
Načelnik
Doc. dr. sci Teodora Beljić-Živković
Docent na Medicnskom Fakultetu
Lekari

1. Prof.  dr sci Georgina Pudar, profesor na Stomatološkom fakultetu
2. Prim.  dr Bogdan Burić, lekar internista
3. Mr. Dr Marina Anđelić-Jelić, lekar internista
4. dr Biljana Jojić, lekar internista na subspecijalizaciji iz Endokrinologije
5. Mr Dr Miljanka Vuksanović, lekar internista
6. dr Milica Marjanović, klinički lekar
7. dr Branka Arsenović, klinički lekar
8. dr Katarina Stefanović, klinički lekar

Medicinske sestre

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Gordana Jovanović, vms
2. Glavna sestra polikliničke službe Đorđević Dobrinka, vms
3. Glavna sestra Dnevne bolnice Kanlić Dobrila, vms
4. Glavna sestra Odseka za osteoporozu, Jasmina Rodić

ADMINISTRATIVNI RADNIK

1. Mladenović Snežana

Komentarisanje nije predvidjeno.