Kliničko odelenje za neurologiju

Osnovna delatnost

Kliničko odelenje za neurologiju obavlja:

1. ambulantno-polikliničku delatnost koja obuhvata pregled bolesnika, dijagnostičke procedure: EEG, EMNG, EVP, TCD i neuropsihološko ispitivanje, kao i prijem bolesnika u dnevnu bolnicu, kapaciteta 4 postelja. Tokom jedne godine ukupno je 9000 ambulantnih pregleda i 6000 pregleda pomenutim
dijagnostičkim metodama.

2. stacionarnu delatnost u okviru 42 postelje, od čega 2 postelje u jedinici intenzivne nege i 4 postelje u jedinici poluintenzivne nege. Tokom jedne godine ukupno je 8000 dana hospitalizacije.

3. konsultativnu delatnost za stacionarno lečene bolesnike drugih organizacionih jedinica Klinike i Ustanove, stoje godišnje ukupno 2500 pregleda.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odelenje neurologije je nastavna baza za predmet EUROPSIHIJATRIJA za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na predmetu rade dva profesora i jedan asistent.

POCEDURA-USLUGE (koje su specifične za vaše odelenje)
1. Lumbalna punkcija: Lumbalna punkcija sa citobiohemijskom analizom cerebrospinalne tečnosti je od dijagnostičkog značaja za meningitis, encefalitis, akutni poliradikuloneuritis.

2. EEG (elektroencefalografija): EEG je metoda registrovanja globalne bioelektrične aktivnosti mozga i od dijagnostičkog značaja za epilepsije, poremećaje spavanja, encefalitis.

3. EMNG (elektromioneurografija): EMNG je metoda ispitivanja električne aktivnosti mišića i nerava i od dijagnostičkog značaja za akutni poliradikuloneuritis, hronične poliradikuloneuropatije, bolest motornog neurona,
lumboišijalgije.

4. EVP (evocirani potencijali): E\T je metoda registrovanja moždanih potencijala prilikom stimulacije perifernih receptora vida (VEP), sluha (AEP) ili dodira (SSEP) čime se mogu okriti diskretna oštećenja ovih nervnih struktura.

5. TCD (transkranijami dopler): TCP je metoda ultrazvučnog registrovanja protoka krvnih sudova mozga.

6. Neuropsihološko ispitivanje: Neuropsihološko ispitivanje sa analizom kognitivnog statusa je dijagnostička metoda za demencije i organske psihosindrome.
Vodič za pacijenta prilikom prijema

Neurološka ambulanta radi svakog dana od 07 do 19 časova. Specijalistički neurološki pregled se zakazuje, dok se hitno upućeni bolesnici za pregled ne zakazuju. Objašnjenja za pacijente u smislu dijagnostičko terapijskih procedura i mogućih rizika su u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti na osnovu čl. 28, 31, 32 i 33 pomenutog zakona

Titule i zvanja:

1. Ass. mr. se. med dr Tatjana Smiljković specijalista neurologije
2. Dr. se. med. Vera Cvijanović specijalista nemotogije
3. Prim-inr se. med.dr.RadmIla Sujić specijalista neurologije
4. Mr.sc.meddr Svetlana Kostić Dedić specijalista neurologije
5. dr Jasna Malović specijalista neurologije
6. dr Vesna Nikolić specijalista neurolgije
7. dr Dragana Jovanović specijalista neurologije
8. dr Anđelka Gavrilović

Načelnik odelenja: Ass. mr. se. med dr Tatjana Smiljković specijalista neurologije
Gl.sestra odelenja: VMS Sandra Novaković

Kadrovska struktura zaposlenih:
Ukupno: 37; Lekari: 9; Sestre: 22; Zdravstveni saradnici: 1; administrativni radnik i 1 pomoćni radnik: Ostali: 2 spremačice i 2 servirke.

Radno vreme ambulanti 07-19 časova
Stacionar: tel 011 3810 763 Ambulanta: 3810 766

Komentarisanje nije predvidjeno.